Datorsäkerhet och trygg ekonomi i bostadsrättsföreningen

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar. Du behöver se till att allt ekonomiskt inom föreningen sköts väl, samtidigt som ert datasystem måste skyddas från intrång och virus. Det finns lyckligtvis många tjänster och produkter som du kan använda för föreningens bästa.

Med trygg ekonomisk förvaltning från Nabo kan du lätt hantera avgifter och hyror, samt rent ekonomiska sysslor som bokslut, lägenhetsförteckningar och bokföring. Du kan få stöd från en personlig rådgivare och behöver inte lägga ner din tid på löpande uppgifter. Samtidigt får du full insyn i föreningens ekonomi i realtid.

”Internet of things” och datorsäkerhet

Allt fler apparater är nu uppkopplade till internet. Men många av dem använder alltför enkla standardlösenord och kan därför hackas. Byggnadsteknik, hushållsapparater och industriella maskiner kan alla styras på distans via internet. Detta kallas för ”Internet of things” och de förväntas inom kort gå om mobiler vad gäller internetslutna enheter.

Säkerhetsanalytikern Leif Nixon menar dock att apparaterna har dålig säkerhet. Många av enheterna har endast ordet ”admin” som både lösenord och användarnamn. Informationssäkerhetsexperten Markus Lintula som arbetar på finska Cybersäkerhetscentret håller med. Han anser att systemen ofta har dålig säkerhet och att webbplatsen de använder har sårbarheter eller så använder systemet standardlösenord.

Bostadsrättsföreningens ekonomi

En bostadsrättsförenings årsredovisning sammanställer dess ekonomiska ställning och det totala resultatet från föregående år. Redovisningen sker i både siffror och ord. Styrelsen ska sätta ihop årsredovisningen efter varje avslutat räkenskapsår, varefter det behandlas av föreningsmedlemmarna på årsstämman.

Enligt årsredovisningslagen ska alla bostadsrättsföreningar lämna in en årsredovisning. Den måste innehålla delarna resultaträkning, förvaltningsberättelse, balansräkning och även noter om det är aktuellt. Förvaltningsberättelsen beskriver fastigheten och bostadsrättsföreningen. Den innehåller också en noggrann sammanfattning där styrelsen skriver ner information från räkenskapsåret med utvalda nyckeltal och ord. Det går också att hitta ett förslag på resultatdisposition och föreningens underhållsplan i denna förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen har vissa formkrav, baserade på uppgifter som kommer från föregående år. Här står information om antalet bostäder och medlemmar i föreningen, vilka fastigheter som föreningen äger och uppgifter om styrelseledamöterna. Resultaträkningen visar om bostadsrättsföreningen har gått med förlust eller vinst under räkenskapsåret. Här ser du varifrån föreningens intäkter kommer, och vilka kostnader som har uppkommit. Jämförelse kan göras med föregående år för att få en uppfattning kring vilka faktorer som påverkat resultatet.

Balansräkningen speglar föreningens ekonomiska status baserat på en viss tidpunkt. I årsredovisningen är detta räkenskapsårets sista dag. Föreningen gör löpande olika betalningar, vilket leder till att posterna i balansräkningen förändras hela tiden. Balansräkningen visar föreningens skulder och tillgångar. Dessa redovisas var för sig, vilket gör det lätt att se vad som är skulder och vad som är tillgångar. Det går också att se hur stort det egna kapitalet är, det vill säga skillnaden mellan övriga skulder och tillgångar.

När informationen om olika poster i balans- och resultaträkningen inte räcker till för att ge en god förklaring av siffrorna går det att använda noter som ger mer specifika förklaringar. Dessa noter bifogas till årsredovisningen.